نېکي وکړه چې نېکي در ورسېږي

دورځو نه يوه ورځ وه چې د ځنګل بادشاه ( زمرے، مزرى) د يوې ونې لاندې چې ښه سوړ سيورى يې درلود په خواږه خوب ويده و ناڅاپه يوه مږه په منډه راغله، د زمري په شا اوملا باندې راتېره شوه ،زمرے يې په تېرېدلو سره له خوبه راويښ كړ، زمري ته ډېر قهر ورغے، پنجه يې پسې واچوله، په خپاله كې يې مږه راونيوله. ورته وې ويل :اى خوارې مږې اوس دا راته وايه چې دغه بد كار دې ولې وكړ، دا دومره هوا او كبر دې له چا زده كړى، دا دومره مغروره په څه يې چې څوك نه وينې ؟

نه ښه او نه بد له خوبه دې راويښ كړم نوره ځمكه اولار نه وه چې په هغې باندې تللې واى؟

د زمري له خبرو وروسته خوارې مږې په نيولې غاړه او زياتې عاجزۍ او خوارۍ سره ورته وويل : اى د ځنګل ستره  بادشاه! ما ډېره لويه ګناه وكړه ما وبخښه ، زما پام نه ؤ خطا مې وكړه اوغلطه شوم،خداى مهربانه دى زه به دې كومه ورځ د دې په بدل كې ډېر عزت او قدر وكړم، كه مې روغه پرېږدې دغه نيكي او احسان به دې هيڅكله هېر نه كړم او كه خداى كول دغه لويه نيكي به دې در وګرځوم.

مزري چې د مږې دا خبرې واورېدې، تر يو درنګ چوپتيا وروسته يې ورته وخندل او هغې خوارې مږې ته چې د ده په كلكو پنجو كې بنديوانه وه، وويل: ځه! لاړه شه ما پرېښودې، ګوره چې بيا چاته بې ځايه تكليف او ضرر ور ونه رسوې.

مږې چې د زمري له كلكو پنجو څخه ازادي بياموندله ، په مينه يې ورته وويل: ستا دغه نيكي د هېرولو نه ده، زه به دې تل خدمت كوم او په خوشالۍ سره ځنې په ټوپونو ټوپونو لاړه.

د رب كارونه و څو ورځې وروسته د ځنكل بادشاه ديوه ښكاري په بند كې رابند شو، ځان يې له دغه جال څخه چې چارچاپېر ترې راتاو شوى و د خپل لوى زور او پنجو په مرسته ترې خلاصولى نشو، مږه چې دلې شا او خوا ګرځېده راګرځېده زمرى يې چې په جال كې ايسار او بندي وليد په منډه منډه او ټوپونو ټوپونو ورغله په خپلو تېرو او تېزو غاښونو يې د جال كلكې غوټې او پيړ پړے غوڅ او ټوك ټوك كړ او د ښكاري له راتګ نه مخکښې چې زمرى د څرمنې لپاره په ټوپك وولي د ښكاري له بند اوجال نه ازاد كړ، زمري ورته وويل: شاباس كه ته ماله مرګ نه بچ كړې زه تا د ښكاري د ټوپك له مرګه خلاص كړم، مږې ورته وويل: اى بادشاه دا خو ستا د نيكۍ اجر ؤ ما خو څه كار نه دے كړے.

دواړه په مينه د ځنګل په لو ولاړ.

ځکه خو وايي چې نيکي وکړه چې نيکي درسره وشي.


more post like this