اسلامي سرچينو

  1. home

  2. article

  3. دبدعت اقــــــــــــسام

  دبدعت اقــــــــــــسام

  دبدعت اقــــــــــــسام
  Rate this post

  بدعت په دوه قســمه ده یوبدعت عملې اوبل بدعت عقیدوې بدعت عملې دیته وای چې په عقیده کې څه نـوې خـــوعمل دثواب په نیت داسې اختیار کړل شې چې د سلفوصالحینونه منقـــــول نه وې اعتقادی دیته وایی چې یو سړی داسې عقایداونظریــات ولرې چې هـــــغه دنبی ﷺ اواصحابواوتابعینو خـــــــــلاف وی .

  حافظاابن رجب( رح ) په دې هکله داسې لیکې :

  وسواء فی ذالک الاعتقادات اوالاعمال اولاقوال الظاهــرة والباطنة وامامـــا واقع فــــــی کلام السلف من استحســـــان بعضالبدع فانماذالــــــک فی البـدع اللغویة لاالشـــــــــریعه جامع العــلوم والحکـم ص ۱۹۳ برابرخبره ده کــه دغه ایجــاد کـــرده شـی اعتقادات وی یااعمال وی اویـــااقـوال وی ظاهره وی اوکه باطــــــــنه وی کــــوم چی په خبرودسلــفوکې بــــــــــــــــــــعــــض بدعـاتـــــوته حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن ویـل شــــــــوی دی هــــــــــــــغه نـــه مرادبـــدعت لغوی ده نــــه شرعې

  دبدعت حســــــــــــــــنه تحقیق :

  سوال :بعضی بدعت پسندخلک چی هربدعت کوی وای دابدعــة حسنه ده یعنی ښــه بدعت اوبدعة حســـــنه رواده دحســــنه اوسـیه یعنی بدبدعت په هکله معـلومات راکړی ترڅودبدعت پسنده خلګوغلط فهمی زائـــله شی ؟

  ځـواب : بدعــت په دوه قسمه ده بدعت لغوی اوبدعت شـرعی بدعت لغوی هغه نـوی کارده کــــوم چی دی نبی ﷺﷺ نه بعـــدپیــــداشوی وی هغه عــــام ده که عبادت وی اوکه عادت اوهم دغه لغوی بدعت پــــه پنځه قسمه ده :- واجب ،مندوب ، حــرام ،مـکروه ،مبـاح

  شریعی بدعت هـــغه ده کـوم چې ده قرونو ثــــلاثــــه نه بعدپیداشوی وی اوپـه دی قولاًاوفــعلاً صراحةً اواشـارةً په یوه طریقه هم دشـارع لـــخوااجازت موجـودنه وی چی دیته بدعت ضلاله وايي اوپه بدعت سیئه ورنه تعبیرکیژی

   اوعلــــماوو په دی تصریح کړی لکه چې فـرمايي ان البدعة علی قســمین بــدعـة لــغـــویــة وبــدعــة شــرعیـه فالاول هـوالمحدث مطلقاًعــــادتً کانت اوعبــــادتً وهـــی التی یــقسمونــهــاالی الاقســام الخـمسه والثانی وهو مازیدعلی ماشرع من حیـــث الطاعـة بـعدا انـقراض الازمنه الثلاثه بغیراذن من الشا رع لاقولاً ولافعلاً ولاصریحاًو لا اشاره ً وهی المرادبالدعة المحکوم علیهابالضلالة ترویـح الجنان ولجنه ص ۱۶۰

  حافظ ابن حجر(رح) په دې هکله داسې لیکی :

  والتحقیق انهاانکانت مماتندرج تحت مستحسن فی الشــــــــــــــــرع فهی حسنة وانکانت مماتــــــندرج تحت مستقبح فی الشرع فـــــــــهی مستقبحة والافهی المبـــــــاح وقدینقسیم الی الاحکام الخـــــــــــمسه فتـح الباری ج ۴ص ۳۵۶ تحقیق داده چې بدعت کـــه چیرې لاندی وو تریونیک شرعــی امرنو هغه حسنه بدعت ده او کـــه لاندی ووتریوبد شرعی امــــر نوهــــغه بد بدعت ده اوکه داسې نه وونوبــــیا مباح ده او کـــله تـــقـــــــــــــسمیږې پنځوقسموته اودیته قریب ده علامه عینی رح عبارت دی په عمدةالقاری کی ص ۳۵۶ج ۵

  دمستحسن فی الشرع اومستقبح فی الشرح تحقیق

  حضرت امام شافعی (رح) لیـــــــــکی

  البدعة بدعتان بدعة خالفت کتاباً اوسنــته اواجمـــــــاعاً او اثرعن بعــــــــــــــــــــــــــــــض اصحاب رســولﷺ فهذه بدعـة ضلالة وبدعة لم تخــــــــالـف شیاء من ذالک فهــــــــذه قــد تکون حسنة لقول عــــمر(رض) نعـمة البدعة هذه) بدعت په دوه قسمه ده یوهغـــــه بدعت ده چی مخالف وی له کتـــــــاب اوسنت او اجماع اوله اثردبعضـی اصحابودی رسول نودابدعت ضـــــلاله ګمره یعنی بدبدعت ده اویوهغه بدعت ده چی لــه مختنیو شیانوله یو سره هم مخالف نه وی نودابدعت حسنه ده له جهته دقول دعمر(رض) نیک بدعت ده دغه .

  مخالفــــت لکه څنګه چې په قول کی وی همدارنګه په فعل کی هم وی کوم کارچی نبی ﷺ نوی کړی اوخیرالقــــــرون هم تــرک کړی وی اولــه خیرالقرون نه وروسته څوک دثواب په نیت کوی هغه یقیناً بدعـــــــــــة ضلالة ده ځـــکه چې هغه دی کتاب اوسنته او اجـماع اوقیاس صحی مخالف ده اوکـــه کوم بدعة دیودلیل لاندی داخل وی هغه صحی ده چــــی کــــله ثــــواب هم پــــری ورکیژی اوکله صرف مباح وی د پورتنی تشریح نه معــلومه شوه چی بدعة حسنه دیته وايي چی کــوم دینــــی شرعی کارچی دنبیﷺ نه وروستـــه موجود شوی وی اوتریودی څلورو دلائــــلونـــه چی کتـــاب سنت اجماع اوقیاس ده لاندی وی نودابدعة حسنه ده اوپه بل عبارت بدعة لغویة ده کوم چې بدنده

  غیرمزموم ده اوکوم شـی چی نبیﷺ نـــوی کــړی اوصــــحابه یی کراموهم نوی کړی همـدارنګه تـابعیـنواوتـبع تابعــــــینونوې کـړي اوڅـوک یی دثـواب په نیـت ترسـره کـړې دابدعة قبیحه اوسیئه ده په بل تعبیر بدعــــت شرعیه ده .

  چې په هروخت کې مذموم (بـد)ده اونـاجائزده اوسره له دې چـــې په اوسنی زمانه کي که یــــو غـــیرمجتهدیوعــــمل کـــــوی اوبدعت حسنه یی بولې دا

  هیڅکله قابل اعتبارنــده کوم چې په دې خبـره دفقهاووتصریحات موجود دی لکه چې لیـــــــــــــــــــــــــــکې

  درنصاب الفقه مــې ارندهـــــــــر انچه بدعت حسـنه مجتـــــــــهـد ان قرارداده اندهـــــــمان صحح است واګرکسی دراین زمـــــانه چـیزی بدعـت حسنــه قراردهد خلاف اســـــــت زیراکــــــــــــه در مصطفی میــــــــــــــګویدکه کل بدعـــــــت ضـــــلالة فــی زمانــنا فتاوی جامــع الروایات والجنه ص ۶۰

  په نصاب الفقه کی دي چې بدعت حسـنه هغه ده چې مجتهدینوورته بدعت حسنــه ویـــلی وی کــــه کوم شخص په اوســــنۍ زمـــــانـــــه کی یوشــــی بدعــــت حســـنه بــــولــــې نودادحق خــــلاف ده ځـــکه چې په مصطفی نــامی کتاب کی دی چی په دی زمانه کی هربدعت ګـــمرهه ده

  اوهمدارنګه علامه شامی (رح)لیکی لاعبرة بقول غــــیرالفقهاءالـــذین هم المجتهیدین ج ۱ ص ۳۴۴ یعـــنی دی فقــــهاوونـــــه ماسـواء دبل چـــاخبره چی مجتهیدین نه وی قبوله نده مجددالف ثــــانی دبــــدعت حســــنه په تقسیم باندی ردکوی اوفرمایی چیزکه مردورباشدحــسن ازکــجاپیداکند-یوشی چې ردشې هغه به حسن دکوم ځای نه پیـداکړی مـــکتوبـات ص۷۲ حصه سـوم

  لــه دې مکــمل تفصــیل نه معلومــه شــــوه چـــې اوسـنې زمانـه کې که څوک داسې عمل کوی چې صحابه کرامواوتابعینواوتبــع تابعیـــنونـوي کړي او بدعت حسنه یی بو لې دابلکل غلط ده چې په خیــرالقــــرون کـی اثراواصل موجـودنـــــه وی هـــــغه ټـــول بــــدعت ســـــیئه ده اوپـــه دی کتـــــاب کی چې څومره مسـائل بــــیانیږې اوبدعــــــــــت کــــوم یـو فعل اوعمل ته ویل کیـږې هـغه ټول بدعـت سیئه اوبدعت شرعیه دي چی پــه هـــروخت کی مذموم دی