اسلامي سرچينو

  1. home

  2. article

  3. کمکی ګلاب

  کمکی ګلاب

  کمکی ګلاب
  4 (80%) 1 vote

  کمکی ګلاب

  سليم سليمان
  وو نه وو يو ډير ډير كوچينۍ ګلاب په يوه تكه توره خونه كې تر ځمكه لاندې اوسېدۀ. يوه ورځ چې ايكې يوازې ناست وو او چوپه چوپتيا وه، ناڅاپه يو اواز را پيدا شو: ټپه، ټپه، ټپه…. دروازه ډبېدله.
  دۀ وويل: څوك يې؟

  يوۀ پاستۀ، ټيټ، غمجن غږ ځواب وركړ: زه يم، باران يم، اجازه راكړه چې درشم.

  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ورته وويل: نه، نه،  اجازه نشته.

  شېبه نيمه وروسته هماغسې اواز د كړكۍ له خوا راغى: ټپه، ټپه، ټپه….

  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ورته وويل: څوك يې؟

  ټيټ پاستۀ غږ ورته وويل: زه يم، باران يم، اجازه راكړه چې دننه درشم.

  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ورته وويل: نه، نه، اجازه نشته.

  له اوږدې چوپتيا وروسته د كړكۍ له خوا پسپسى واورېدل شو. ډېر ډېر كوچينې ګلاب  وويل: څوك يې؟

  دا ځل يوۀ ټيټ، پاستۀ خو خوشحاله غږ وويل: زه يم، زه د لمر رڼا يم، اجازه راكړه چې درشم.
  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ځواب وركړ: نه، نه، اجازه نشته.

  او بيا چوپتيا شوه. خو لږ وروسته د دروازې د كيلي له سوري هماغسې خوږ پسپسى شو.

  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ورته وويل: څوك يې؟

  ورو، پاستۀ،خوشحاله غږ ورته وويل: زه يم، زه د لمر رڼا يم، اجازه راكړه چې دننه درشم.

  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ځواب وركړ: نه، نه، اجازه نشته.

  يو څه شېبه چوپتيا شوه او بيا د كړكۍ، د دروازې او د سوري له خوا، له هرې خوا د پسپسي او د ټپه، ټپه، ټپه اوازونه راغلل.

  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ورته وويل: څوك دي؟

  دوو وړو اوازونو يوځاى ځواب وركړ: لمر او باران، لمر او باران، مونږ دواړه غواړو دننه درشو.

  ډېر ډېر كوچيني ګلاب ورته وويل: كه دواړه يو ځاى ياست نو زړۀ مې غواړي چې اجازه دركړم.

  دروازه پرانستل شوه او د لمر رڼا د ډېر ډېر كوچيني ګلاب يو لاس او باران يې بل لاس ونيو. دوى منډه كړه، منډه كړه، منډه كړه، تر هغو چې د ځمكې سر ته راووتل. دغه وخت د لمر رڼا او باران كوچيني ګلاب ته وويل: سر هسك كړه.

  كوچيني ګلاب چې سر هسك كړ او سترګې يې وغړولې نو ويې ليدل چې د يوۀ ښايسته باغ په منځ كې دى.