تصوف او عرفان

تصوف او عرفان

دڅلورومذهبودښمنان وهابیان وغیره له طرفه پرطریقت او پر ولیانو قسم قسم طعنو ځواب. او تش په نامه د پیرانو او مریدانو کوم چی په باطن کښی ټګان او د طریقت او د اولیاؤ دښمنان دی شناخت.

  • علامه محمد معین الدین ابوالفضل
تصوف او عرفان
Rate this post
about this book
  • overview

    دڅلورومذهبودښمنان وهابیان وغیره له طرفه پرطریقت او پر ولیانو قسم قسم طعنو ځواب. او تش په نامه د پیرانو او مریدانو کوم چی په باطن کښی ټګان او د طریقت او د اولیاؤ دښمنان دی شناخت.

  • details
    • علامه محمد معین الدین ابوالفضل
  • reviews