توضیح سنت فی ردالبدعت

توضیح سنت فی ردالبدعت

دی رساله کی دپښتو رواجونه وغیره په ډیره ساده پښتوژبه سره جمع شویدی هره مسئله دډیر تحقیق اومطالعی نه ورسته لیکله شویده.

  • مولوی محمداصف (صمیم)
توضیح سنت فی ردالبدعت
Rate this post
about this book
  • overview

    دی رساله کی دپښتو رواجونه وغیره په ډیره ساده پښتوژبه سره جمع شویدی هره مسئله دډیر تحقیق اومطالعی نه ورسته لیکله شویده.

  • details
    • مولوی محمداصف (صمیم)
  • reviews