د دوو مکتبونو په کتابونو کښې د تطهير ايت

د دوو مکتبونو په کتابونو کښې د تطهير ايت

بسم الله الرحمن الرحيم. إنّما يُرِيدُ الله لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِجسَ أهْلَ البَيتِ وَ يُطَهِرَکُمْ تَطْهِيْراً په تحقيق سره خداې غواړي هر يوه پليتي او ګناه له تاسو اهلبيتو ليرې کړي او تاسو پاک او پاکيزه وګرځوي. (احزاب/33)

د دوو مکتبونو په کتابونو کښې د تطهير ايت
Rate this post
about this book
  • overview

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إنّما يُرِيدُ الله لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِجسَ أهْلَ البَيتِ وَ يُطَهِرَکُمْ تَطْهِيْراً په تحقيق سره خداې غواړي هر يوه پليتي او ګناه له تاسو اهلبيتو ليرې کړي او تاسو پاک او پاکيزه وګرځوي.

    (احزاب/33)

  • details
  • reviews