د عقايدو د منشور کتاب

د عقايدو د منشور کتاب

اوسنی وخت د  صنعت او ټيکنالوجۍ زمانه ګڼل کيږي ځکه چې انسانانو په دې اخرنۍ پيړۍ کښې  ډېر زيات پرمختګ کړے دے او دا کار د ستاينې وړ دے خو د دې کارونو تر څنګ کلتور هم يو څيز دے چې هماغه دين او ديني مفهومونو ته پاملرنه ده.

  • آية الله جعفر سبحانی
د عقايدو د منشور کتاب
Rate this post
about this book
  • overview

    اوسنی وخت د  صنعت او ټيکنالوجۍ زمانه ګڼل کيږي ځکه چې انسانانو په دې اخرنۍ پيړۍ کښې  ډېر زيات پرمختګ کړے دے او دا کار د ستاينې وړ دے خو د دې کارونو تر څنګ کلتور هم يو څيز دے چې هماغه دين او ديني مفهومونو ته پاملرنه ده.

  • details
    • آية الله جعفر سبحانی
  • reviews