د قبرونو زیارت

د قبرونو زیارت

 د پيغمبرانو او وليانو د قبرونو د بيا رغاونې حکم او په هغو کښې عبادت

د قبرونو زیارت
Rate this post
about this book
  • overview

     د پيغمبرانو او وليانو د قبرونو د بيا رغاونې حکم او په هغو کښې عبادت

  • details
  • reviews