د ماشومانو تربیت

د ماشومانو تربیت

د ماشوم د ښوونې او روزنې پړاو د مور له خيټې او ورپسې تر زيږيدو ورسته سمدستي پيلېږي او شورو کيږي..

  • محمد رحیم درانی
د ماشومانو تربیت
Rate this post
about this book
  • overview

    د ماشوم د ښوونې او روزنې پړاو د مور له خيټې او ورپسې تر زيږيدو ورسته سمدستي پيلېږي او شورو کيږي..

  • details
    • محمد رحیم درانی
  • reviews