د پيغمبر اکرم(ص) نښو نښانو سره توسل

د پيغمبر اکرم(ص) نښو نښانو سره توسل

آیاد پيغمبرانو د نښو نښانو تبرک او د هغوي د قبر عبادتځاي ګرځول شرک دے؟

  • علامه مرتضی عسکری
د پيغمبر اکرم(ص) نښو نښانو سره توسل
Rate this post
about this book
  • overview

    آیاد پيغمبرانو د نښو نښانو تبرک او د هغوي د قبر عبادتځاي ګرځول شرک دے؟

  • details
    • علامه مرتضی عسکری
  • reviews