د پيغمبر صلی الله علیه وآله وسلم جانشین

د پيغمبر صلی الله علیه وآله وسلم جانشین

د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه واله وسلم) د جانشين او د هغه حضرت لخوا د يو معصوم كس د ټاكلو په مسئله تحقیق.

د پيغمبر صلی الله علیه وآله وسلم جانشین
Rate this post
about this book
  • overview

    د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه واله وسلم) د جانشين او د هغه حضرت لخوا د يو معصوم كس د ټاكلو په مسئله تحقیق.

  • details
  • reviews