د کربلا ځلانده ستوري

د کربلا ځلانده ستوري

دا ليکنه د عاشورا د حماسې د موهو د بيانولو او د هغو اسبابو د څيړلو لپاره چې دا پاڅون ورپاره وشو يوه هڅه ده او همداراز له هغه د عبرت اخستلو د څرنګوالي لپاره يو کوشش دے.

  • غلام محسن محرمي
د کربلا ځلانده ستوري
Rate this post
about this book
  • overview

    دا ليکنه د عاشورا د حماسې د موهو د بيانولو او د هغو اسبابو د څيړلو لپاره چې دا پاڅون ورپاره وشو يوه هڅه ده او همداراز له هغه د عبرت اخستلو د څرنګوالي لپاره يو کوشش دے.

  • details
    • غلام محسن محرمي
  • reviews