پښتو قدوري

پښتو قدوري

په پښتو ژبه کښې د نمونځ اودس او نور ډير مسئلو بیان شوې.

پښتو قدوري
2.9 (57.42%) 31 votes
about this book
  • overview

    په پښتو ژبه کښې د نمونځ اودس او نور ډير مسئلو بیان شوې.

  • details
  • reviews
  • وایی: فریدالله

    غواړم چی دقدوری کتاب ترلاسه کړم