اسلامي سرچينو

  1. home

  2. book

  3. پښتو قدوري

  پښتو قدوري

  پښتو قدوري

  download

   Download

  پښتو قدوري
  2.8 (56%) 30 votes
  description book specs comment

  په پښتو ژبه کښې د نمونځ اودس او نور ډير مسئلو بیان شوې.