اسلامي سرچينو

  • يو مسیحی ځوان چې په ويښه او په خوب به يې سوره توحید لوستلو
    Rate this post

    يو مسیحی ځوان چې په ويښه او په خوب به يې سوره توحید لوستلو

    يو مسیحی ځوان چې په ويښه او په خوب به يې سوره توحید لوستلوRate this post يو تازه مسیحی شوې کس راته ایمیل راليږلې چې يو څو دلچسپی خبرې په کې هم شته، د ایمیل اصل متن څه دارنګ دې. سلام. زه يوې مسلمانه کورنۍ کې زږيدلي یم چې مسلمان وم خو ولې زیات لوست […]